Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Инициатива „Европейски университети“

За инициативата „Европейски университети“

Панорамата на европейското образование се променя. На срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. лидерите на Европейския съюз (ЕС) очертаха визия за образованието и културата. В заключенията си от декември 2017 г. Европейският съвет призова страните членки на ЕС, Съвета и Комисията да предприемат редица инициативи, включително:

...задълбочаване на стратегическите партньорства между висшите училища в целия ЕС и насърчаване на създаването до 2024 г. на двадесетина „европейски университета“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия ЕС, които ще дават възможност на студентите да придобият степен чрез комбиниране на обучение в различни държави от Съюза и ще допринасят за международната конкурентоспособност на европейските университети. 

В заключенията на Съвета от май 2021 г. относно европейските университети отново бе потвърдена подкрепата за европейските университети за постигане на 

...амбициозна визия за новаторско, конкурентно в световен мащаб и привлекателно европейско пространство за образование и европейско научноизследователско пространство, в пълна синергия с европейското пространство за висше образование, като се помогне за засилване на свързаното с високите постижения измерение на висшето образование, научните изследвания и иновациите, като същевременно се насърчават равенството между половете, приобщаването и справедливостта и се дава възможност за безпроблемно и амбициозно транснационално сътрудничество между висшите училища в Европа и се вдъхновява трансформацията на висшето образование.

Инициативата за мрежи от европейски университети, разработена съвместно от висши училища, студентски организации, държави от ЕС и Комисията, е отговор на този призив. Инициативата — въз основа на напредъка, постигнат през началната фаза — вече е неразделна част от програмата „Еразъм+“ за 2021-2027 г.

Европейските университети са и водеща инициатива на европейската стратегия за университетите, в която се поставя амбициозната цел до средата на 2024 г. да бъдат подкрепени 60 европейски университета, включващи над 500 висши училища

Какво представлява европейският университет?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 европейски университета в действие

След поканата за представяне на предложения в рамките на „Еразъм+“ от 2022 г. вече имаме 44 европейски университета, които обединяват около 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави, включително всички държави — членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. 

Като си партнират с около 1300 асоциирани партньори — НПО, дружества, градове и местни или регионални власти, европейските университети могат значително да повишат качеството и обхвата на висшето образование в Европа.

Преглед на 44 европейски алианса и техния състав

Алиансите, избрани в рамките на поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ от 2019 г., приключиха първоначалния си 3-годишен период на финансиране през 2022 г. Те имаха право да кандидатстват за поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ от 2022 г.

За повече информация вижте наличните информационни документи относно различните европейски университети.

Поканата за представяне на предложения по инициативата „Европейски университети“ в рамките на „Еразъм+“ за 2023 г. вече е отворена

В подкрепа на пълното разгръщане на инициативата „Европейски университети“ бе отправена нова покана за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ в подкрепа на европейските университети в цяла Европа с общ бюджет от 384 млн. евро.

Научете повече за поканата за представяне на предложения за европейски университети за 2023 г.

Поканата е структурирана около две теми:

Тема 1: засилване на предварителното задълбочено институционално транснационално сътрудничество

По тази тема на поканата ще се предоставя подкрепа за вече съществуващи алианси за задълбочено институционално транснационално сътрудничество, включително, но не само, алиансите на европейските университети, избрани в рамките на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Целта е да се доразвие постигнатото до момента институционално сътрудничество и допълнително да се задълбочи, засили и разшири ефективността на това съществуващо сътрудничество, за да се постигне напредък към дългосрочната визия за „европейските университети“. Нови висши училища имат възможност да се присъединят към тези съществуващи съюзи като пълноправни партньори.

Тема 2: развитие на ново задълбочено институционално транснационално сътрудничество

По тази тема на поканата ще се предоставя подкрепа на кандидатите, които желаят да установят ново задълбочено институционално транснационално сътрудничество в нов алианс на европейски университети.

Как да кандидатствате?

Вижте откритата конкурентна покана за представяне на предложения за европейски университети“ в рамките на „Еразъм+“ за 2023 г. , основана на качествени критерии.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2023 г.

Отбележете в календара си предстоящата информационна сесия на 15 ноември 2022 г. Вж. дневния ред и повече подробности за информационната сесия.

Вижте информационния документ на Комисията за европейските университети за повече информация относно инициативата.

Резултати от поканата по „Еразъм+“ от 2022 г.

Резултатите от поканата от 2022 г. бяха публикувани през юли 2022 г. От 52 получени кандидатури 16 съществуващи алианса бяха избрани за устойчиво финансиране, а освен това бяха избрани 4 нови европейски университета, включващи 175 висши училища от държавите от ЕС и други държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

Резултати от поканата по „Еразъм+“ от 2020 г.

Резултатите от поканата от 2020 г. бяха публикувани през юли 2020 г. От получените 62 заявления бяха избрани 24 нови алианса на европейски университети, включващи 165 висши училища от 26 държави членки и други държави, участващи в програмата „Еразъм+“. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

Резултати от поканата по „Еразъм+“ от 2019 г.

Резултатите от поканата за 2019 г. бяха публикувани през юни същата година. От получените 54 кандидатури бяха избрани първите 17 обединения на европейски университети, включващи 114 висши училища от 24 страни от ЕС. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

Европейските университети — обяснения от студенти