Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейското пространство за образование — обяснение

Инициативата за европейско пространство за образование помага на държавите от Европейския съюз да работят заедно за изграждането на по-устойчиви и приобщаващи системи за образование и обучение.

Защо изграждаме европейското пространство за образование?

Образованието е основата, необходима за постигане на личностна реализация, пригодност за заетост и активна, отговорна гражданска позиция. То е от съществено значение за жизнеспособността на европейските общества и икономики. Достъпът до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот е право на всички граждани, както е заложено в Европейския стълб на социалните права.

Пандемията от COVID-19 допълнително подчерта колко важно е да се предотврати възможността структурни пречки пред ученето и развитието на умения да се отразят на перспективите за заетост на гражданите и на участието им в обществото.

Европейското пространство за образование ще си взаимодейства с Европейската програма за умения и европейското научноизследователско пространство с цел оползотворяване на знанията и превръщането им в основа на възстановяването и просперитета на Европа.

Приоритетни области за сътрудничество

Европейската комисия и държавите — членки на Европейския съюз (ЕС) работят за постигането на колективната си визия за европейско пространство за образование, като насочват усилията си към

Вижте какво прави ЕС във всяка област на образованието

Засилен подход към изграждане на европейското пространство за образование

Идеята за създаване на европейско пространство за образование за пръв път бе подкрепена от европейските лидери на Социалната среща на върха през 2017 г. в Гьотеборг, Швеция. Първите пакети от мерки бяха приети през 2018 г. и 2019 г.

В резултат на десетилетия на тясно сътрудничество вече е постигнат значителен напредък, като

  • почти 95 % от децата посещават от 4-годишна възраст заведения, предлагащи образование в ранна детска възраст
  • над 40 % от младите хора придобиват висше образование
  • почти 90 % от младите хора напускат образователната система с диплома за завършен гимназиален етап на средното образование или се записват за обучение
  • 80 % от участвалите в програмата „Еразъм+“ започват работа по-малко от 3 месеца след дипломирането си

Тези резултати представляват значителен напредък, но все още е необходима работа, по-специално по отношение на

  • дела на 15-годишните с недостатъчни умения по четене, математика и природни науки
  • участието на възрастните в обучение

Следващи стъпки

През септември 2020 г. в свое съобщение Комисията очерта обновената си визия за европейското пространство за образование и конкретните действия за реализирането ѝ.

Съветът на ЕС отговори с Резолюцията от февруари 2021 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението за периода 2021—2030 г.

Стратегическата рамка

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението ще допринесе за изграждането на европейското пространство за образование чрез:

  • подкрепа за реформите на системите за образование и обучение в държавите от ЕС
  • засилване на полезните взаимодействия с други области на политиката, като например научните изследвания и иновациите, социалната политика, заетостта и младежта, както и с инструментите на ЕС за финансиране с цел по-добра подкрепа на националните реформи
  • определяне на цели и показатели за насочване на работата и наблюдение на напредъка

Стратегическата рамка осигурява основната структура за сътрудничество между държавите членки и основните заинтересовани страни с цел постигане на колективната им визия.

Съдържанието и структурата на системите за образование и обучение на държавите членки остават компетентност на съответните национални и/или регионални органи.