Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейски семестър / Анализ по страни

За какво става въпрос?

Страните членки отговарят за системите за образование и обучение, а ЕС играе важна роля, като подпомага техните усилия за подобряване и модернизиране на националните образователни системи. 

В условията на глобализирана и основана на знанията икономика Европа се нуждае от висококвалифицирана работна сила, за да може да се конкурира успешно по производителност и новаторство. В още по-голяма степен това важи за периоди на бързи технологични и социални промени. 

По последни данни обаче се наблюдава все по-голямо несъответствие между уменията на хората в работоспособна възраст и уменията, които се търсят на пазара на труда. Това е причина за безработицата и ограничава растежа.

В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ приоритетите на ЕС в тази област са:

  • съгласуване на уменията с нуждите на пазара на труда
  • намаляване на дела на преждевременно напускащите училище под 10% 
  • увеличаване на дела на завършилите висше образование до поне 40 %.

Как става това?

Комисията извършва анализи по страни в широк спектър от области на политиката, включително в областта на образованието и обучението, в рамките на европейския семестър

Тези анализи позволяват на държавите от ЕС да отговорят на установените социални предизвикателства на европейско, национално и регионално равнище. Те също така помагат на националните правителства да направят оценка на напредъка по осъществяването на необходимите реформи, както и да определят областите, в които са необходими допълнителни инвестиции. 

В контекста на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места през първата половина на годината (като част от европейския семестър) се публикуват специфични за всяка страна препоръки, чиято цел е да се помогне на страните от ЕС да се справят с най-неотложните предизвикателства. 

Освен това всяка година в рамките на Обзора на образованието и обучението се прави актуален анализ на предизвикателствата въз основа на набор от критерии. Обзорът допринася също така към стремежа на ЕС за изготвянето на основани на факти политики.